Довідка про роботу Десятої міської лікарні м. Львова в 2014 році

Додаток №2

 

 

ДОВIДКА

 

про роботу Десятої  міської лікарні  м. Львова

за 2014 рік (звітний період)

 

Довідка про роботу лiкувально-профілактичних (-ого)  закладів (-у) міста є звітним документом, у якому у повній мірі повинні бути відображені результати діяльності медичного закладу за звітний період з аналізом стану справ згідно нижченаведених розділів, вказані причини і наслідки виникнення недоліків, висвітлені основні проблемні питання і можливі шляхи їх вирішення.

Довідка повинна бути завірена підписом головного лікаря і печаткою, з проставленою датою написання, подана на паперовому та електронному носіях, містити графіки, діаграми тощо, супроводжуватися фотографіями, слайдами та іншими наглядними матеріалами.

Регламент для доповіді по довідці – до 20 хвилин.

 

Порядок висвітлення довідки:

 

Наявність Статуту – затверджений: виконавчим комітетом ЛМР 29.05.2006 р. та начальником УОЗ ЛМР 11.04.2006 р. (яким органом влади затверджений, дата),  Положення про ЛПЗ в цілому та їх (його) структурних підрозділів.

 

Наявність ліцензії на право здійснення медичної практики (% від усіх ЛПЗ, що підлягають ліцензуванню) – Ліцензія Серія АЕ № 459536 від 04.06.2014 р.

Перелічити ЛПЗ, які не отримали вищезгаданої ліцензії _________________________ Наявність ліцензії на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів (% від усіх ЛПЗ, що підлягають ліцензуванню)

Перелічити ЛПЗ, які не отримали вищезгаданої ліцензії ______________

Акредитаційна категорія —  атестовано клініко —  діагностичну  лабораторію лікарні

Дата акредитації  — 24.12.2013 року,

 • 11.2014 р. експертами акредитаційної комісії ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію Десятої міської лікарні м.Львова.

 

Перелічити заклади, які не пройшли акредитації ___________________________________________________________________

 1. НАСЕЛЕННЯ станом на 01.2014 р. (тис. осіб):

 

Всього діти

0-14 р. включно

діти підл. віку

15-17 р. вкл.

Дорослі Осіб працездатного віку Осіб пенсійного віку
чоловіки жінки 16-54 рр. (ч) 16-59 рр. (ж) > 55 р.

(ж)

> 60 р. (ч)
Фактично – 35 906 24 032 11 874 24 032 11 874
Приписне – 23 158 13770 9388 13770 9388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ДЕМОГРАФIЧНI ПОКАЗНИКИ (у порівнянні з минулим роком)

 

 

  Абсол. число Показник на 1000 нас.
2012р. 2013 р. 2012 р. 2013р.
Народилося
Померло
Природній приріст

 

 

 1. ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ (у порівнянні з минулим роком)

 

Показник 2012 р. 2013 р.
1 Загальна смертність (на 1000 нас.)
2 Немовляча смертність (на 1000 народж. живими)
3 Неонатальна смертність (у віці 0-27 діб)
4 Перинатальна смертність (на 1000 нар. жив. і мертв.)
5 Материнська смертність (на 100 тис. народж.живими)
6 Смертність населення у працездатному вiцi (всього):
жінки (16-54 років)
чоловіки (16-59 років)

 

 

МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ              

 

4.1. Стан будівель:

 

Тип установи К-ть будівель на балансі ЛПЗ З них: Буду-

ються

У ____ році
в аварійному стані потребують

капітального ремонту

побудо-

вано

рекон-

струйо-

вано

МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки
Диспансери
СШМД
Інші медзаклади
Всього

 

4.2. Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного періоду для покращення стану будівель, їх опалення, водопостачання і т.п.:

4.3. Санітарний транспорт:

 

Тип установи Всього

в наявності

на 01.01. _ р.

у тому числі: Потреба
есплуа-

тується

підлягає ремонту підлягає списанню
МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки
Диспансери
СШМД
Інші медзаклади
Всього

 

 

4.4. Придбання впродовж звітного періоду дороговартісного медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки (перелік та вартість кожної одиниці):

4.5. Фінансування розвитку матеріально-технічної бази:

 

Тип

установи

Будівництво, капітальний та поточний ремонт будівель, теплотрас і т.п. Придбання медичного обладнання, оргтехніки та іншої тахніки
Всьоо освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-

жетні

кошти

Всьоо освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-

жетні

кошти

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки
Диспансери
СШМД
Інші медзаклади
Всього

 

ВИКОНАННЯ РІЧНОГО БЮДЖЕТУ ( у 2014 році)

–    затверджено бюджетом  4 719,4 тис. грн., виконано 4 703,4тис. грн., що становить 99,7% від        затвердженого бюджету

 • профінансовано 4 615,1 тис.грн.; 98,0 % до затвердженого бюджету
 • профінансовано до мінімальної розрахункової потреби 98,0%
 • заборгованiсть по заробiтнiй платi 0  тис.грн.
 • отримано позабюджетних коштів 21,6 тис.грн., 0,92 грн. на 1 мешканця
 • якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти:_____

 

 

 

 

МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

Тип закладу Кількість закладів Потужність Реорганізовано

в 200__ р. (+/–)

Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну
2013 2014 2013 2014
МЛ 1 20 20 682,7 743,6 0 0
Самост. МП
Стомат. п-ки
Диспансери
Інші

 

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах: _________________________

_______________________________________________________________________

Плани з реструктуризацiї мережi на 20__ р.:_____________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 1. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЗПСМ)

 

7.1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.2012 року) ________________

з них відкрито впродовж 2012 року ______________________________,

у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях ____________________________________________,

7.2. Із загальної кількості закладів ЗПСМ (з рядка 7.1.):

 • поліклінік з дільницями ЗПСМ _____________
 • поліклінік з відділеннями ЗПСМ ____________
 • амбулаторій ЗПСМ на території обслуговування поліклініки _______________
 • відокремлених амбулаторій ЗПСМ _____________________

7.3. Кількість дільниць ЗПСМ ____________________________________________________

7.3. Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ:

Всього ____________тис. осіб, % до всього населення міста ____________,

у т.ч.: дорослі _________________ тис. осіб,

діти до 17 років включно ___________________________ тис. осіб.

7.4. Кількість штатних посад: лікарів ЗПСМ _________________________________,

середнього медичного персоналу _____________________________________________

7.5. Кількість фізичних осіб: лікарів ЗПСМ _______________________________________,

середнього медичного персоналу _____________________________________________

7.6. Кількість лікарів, які закінчили перепідготовку на курсах спеціалізації із ЗПСМ у 20__ році _____________________________________________________

7.7. Кількість лікарів, які станом на 31.12.2012 року продовжують проходити курси спеціалізації із ЗПСМ __________________________________________

7.8. Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку із ЗПСМ на 2012 рік ____________

7.9. Кількість закладів ЗПСМ, які заплановано відкрити у 2015 році (вказати які) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.8. Основні проблеми розвитку ЗПСМ та Ваші пропозиції щодо шляхів їх вирішення:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. КАДРИ

8.1. Лікарі

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Самост.

МП

Стомат.

п-ки

Диспан-

сери

Інші
ВСЬОГО посад 34,5 34,5
Вакант. посад 0 0
К-сть посад, зайнятих зовн. сумісник. 1,5 1,5
Укомпл., % 100 100
К-сть фіз. осіб 31 31
з них пенс.віку 8 8
Лікарів -інфтернів

 

8.2. Лікарі, кваліфікація

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Дисп. Інші
абс.ч. % абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.
Всього атестовано 27 100 27
з них

мають:

 

вищу кат. 14 51,9 14
I кат. 8 29,6 8
II кат. 5 18,5 5
Мають сертифікат 4 12,9 4
 Не підвищували кваліфік.рівня > 5 р.
з них не підвищували

квал.рівень > 6 р.

 

 

 

 

8.3. Середнiй медперсонал:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Дисп. Інші
Всього посад 52,0 52,0
Вакантних посад
К-сть посад, зайня- тих зовн. сумісник.
Укомпл., % 100 100
К-сть фіз.осіб 51 51
з них пенс.віку 11 11

 

8.4. Середнiй медперсонал, кваліфікація:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Дисп. Інші
абс.ч. % абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.
Атестовано, всього 37 72,5 37
 з них

 

вища категор. 23 62,1 23
I категорія 9 24,3 9
II категорія 5 13,5 5
Не атестовано 14 27,4 14
В т.ч. молоді спеціалісти 3 5,8 3

 

8.5. Скорочено штатних посад за звітний період:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Дисп. Інші
Лiкарiв
Середній медперсонал
Молодший медперсонал
Інший персонал
Всього

 

 

 

 

 

 1. МЕДИЧНА МЕРЕЖА

9.1. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога: __7,5____ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2013),   _8,1_ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2014)

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Дисп. Інші
Планова потужнiсть в зміну 743,6 743,6
К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.) 189625 189625
К-сть відвід. до сер.м/персоналу

(тис.)

24235 24235

 

9.2. Дiльнична служба:  всього лiкарських дiльниць ___8____,

в т.ч.: терапевтичні ____8___, педіатричні  _0_________,                     сімейного лікаря______0______.

 

 

9.3. Станції (відділення) швидкої допомоги:

всього _________; лiкарських бригад _________;  фельдшерських _________

 

 

2013 2014
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Виклики швидкої медичної допомоги

 

2013 2014
абс.чис. % до всіх викликів абс.чис. % до всіх викликів
Необгрунтовані виклики швидкої медичної допомоги

 

Основні проблеми служби швидкої та невідкладної допомоги та шляхи їх вирішення:

 

9.4. Кількість створених центрів ПМСД ___1_та їх юридичний статус: самостійні______, у складі інших закладів охорони здоров’я _поліклінічних відділень Десят ої міської лікарні м. Львова .

9.5. Планується створити центрів ПМСД у 2013 році __1__та їх юридичний статус: самостійні______, у складі інших закладів охорони здоров’я ________.

 

 1. ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

10.1. Поширенiсть захворювань

 

2013 2014
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 20 373 879,7 20 422 881,8
з них дiти до 14 р. вкл.
діти-пiдлiтки
дорослi 20 373 879,7 20 422 881,8

 

 

10.2. Захворюванiсть населення

 

2013 2014
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 10371 427,9 9627 415,7
з них дiти до 14 р. вкл.
діти-пiдлiтки
дорослi 10371 427,9 9627 415,7

 

10.3. Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року:

 

2013 2014
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 6 572 283,8 6372 285,2
з них дiти до 14 р. вкл.
діти-пiдлiтки
дорослi 6 572 283,8 6372 285,2

 

10.4. Флюорографiчне обстеження

абсолютні дані виконано від

плану (%)

фактично проведено обстежень план на 2014 рік
Всього 11 157 11 000 101,4
в т.ч. діти-пiдл.
дорослих 11 157 11 000 101,4

 

 

абсол. дані % від к-сті флюор. обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 180 1,6
в т.ч. tbc 0 0
онко 0 0
інші (вказати):

бронхіальна астма

пневмонії

хронічні бронхіти

гострі бронхіти

 

2

51

1

126

 

0,02

0,5

0,01

1

1,13

 

 

10.5. Цитологiчне обстеження:

Охоплено жiнок __3328_(абс.число); __95,0_ % від плану; пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 років) _100_%;      Неінформативність мазків _32 _(0,9 %)

 

Виявлено 43 дисплазії шийки матки, цитологічно – 11 дисплазій;.з них – 2 важкого ступеня,    1 с-r,  які скеровані на подальше лікування в онкодиспансер;

 

 1. АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ.

11.1. Малюкова смертність (на 1000 народжених живими):

Показники Малюкова

смертність

Неонатальна смертність Постнеонатальна

смертність

% розтинів
20__ р. 20__ р. 0-6 діб 7-27 діб 20_ рік 20_ рік 20_ рік 20_ рік

 

11.2. Питома вага померлих поза стаціонаром (%):

Вікова категорія Померло вдома Померло в інших місцях
2013 2014 2013 2014
Діти до 1 року        
Діти 1-2 роки        
Діти 0-14 років        
Діти 15-17 років        

 

11.3. Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% до кількості новонароджених) ___

11.4. Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%) ________

11.5. Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%)_________

11.6. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року (%)______

11.7. Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали) _______

11.8. Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%)__________

11.9. Охоплення 2-разовим УЗ-скринінгом вагітних у терміні до 28 тижнів вагітності (%)______

11.10. Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими) ______________________________________________

 1. ДЕННI СТАЦIОНАРИ, СТАЦIОНАРИ ВДОМА

12.1. Деннi стацiонари

МЛ Самост. МП Інші заклади
к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д
Всього 50 1848 7,9
терапевт. 35 1811 8,03
хірургічні 4 4 2,0
невролог. 3 22 4,04
гінекологічні 4 4 1,25
ЛОР 4 7 4,0

 

 

12.2. Cтацiонари вдома

 

МЛ Самост. МП Інші заклади
пролік хворих сер. л/д пролік хворих сер. л/д пролік хворих сер. л/д
Всього
терапевт.
педiатр.
iншi (вказати)

______________________________

 

 1. МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА на територiї обслуговування

 

13.1. Багатодiтнi сiм’ї: ________ абс.ч., у них дітей _______абс.ч.;

13.2. Неповні сім’ї: ________ абс.ч., у них дітей _______абс.ч.;

13.3. Дiти-сироти: ________ абс.ч.;

13.4. Дiти-iнвалiди: _____ абс. ч.;

13.5. Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.): _______абс.ч., _______(на 10 тис.відп.нас.);

у т.ч. у працездатному віці: ________ абс.ч., _________(на 10 тис.нас.).

13.6. Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.: : ________ абс.ч., ___________________(на 10 тис.відп. нас.)

13.7. На лікування дітей-інвалідів виділено коштів ______________ грн. на 1 дитину-інваліда.

 

 1. СТАЦIОНАРНА ДОПОМОГА

                                      

14.1. Лiжкова мережа територiї i основнi її характеристики

 

Блоки лiжкової мережi

територiї

Кількість ліжок,

всього

Забезпеч. лiжками на 10 тис. нас. Рiвень госпiталiзації на

100 мешкан.

Середня тривалiсть лiкування (днi) Робота лiжка

в роцi

(днi)

Стаціонарні ліжка 20 8,6 3,7 8,0 421,3
Денні стаціонари

у поліклініці

50 21,6 8,0 7,9 441,0

14.2. Виконання плану ліжкоднів : 121,4%

 

 Вписати причини недовиконання плану ліжкоднів (якщо потрібно):___________________
i проведені заходи:

 

14.3. % ліжок спільного перебування матері і дитини у пологовому стаціонарі до усіх пологових ліжок ________________________

14.4. Кількість індивідуальних пологових залів ___________________

14.5. Кількість партнерських пологів ___________________

 1. ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ

15.1.  Поширенiсть ___151,1______; захворюванiсть _17,2 (на 100 тис. нас.) – 2014р.

         Поширенiсть ___151,1___; захворюванiсть ___34,5_ (на 100 тис. нас.) – 2013 р.

          

 

15.2. Вiкова характеристика: Абсол.число %
Всього  35 100,0
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)
діти-пiдлiтки
дорослi 35
працезд.насел. 35 х

 

 15.3. Вперше виявлено Абсол. число з них виявлено

при профоглядах

із абс.числа:

ІІІ – IV ст.захвор.

абс.ч. % абс.ч. % занедб.
Всього  (усі локалізації) 4
у т.ч. візуальні форми, всього 4
з них: губа
язик
порожнина рота
слинні залози
мигдалики
ротоглотка
пряма кишка
шкіра
мол.залоза
вульва
піхва
шийка матки
стат. член
яєчко
око
щитовидна залоза
Яйники
Неходжкінська лімфома 1
Хвороба Ходжкіна 2
Кісткова тканина 1
Міелобластний лейкоз
Пухлина мозочка

 

15.4. Смертнiсть

 

2013 2014
Всього померло осіб, абс.число
Смертність на 100 тис.нас.

 

Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1-го року з часу встановлення діагнозу (померли протягом звітного та попереднього року)______осіб, ____ %

 

Вiкова характеристика померлих:

Вікова група Всього 0-14 15-17 1859 (ч.) 1854 (ж.) 60 і ст. (ч.) 55 і ст. (ж.)
Померло,

абс. число

Пит. вага, %

 

15.5. Спеціальне лiкування з вперше зареєстрованих хворих отримало __________, _______% від усіх вперше зареєстрованих

 

 1. ТУБЕРКУЛЬОЗ

16.1. Активні форми туберкульозу легенів

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2013 2014 2013 2014
Всього  69,0 69,0 8,6 4,3
у т.ч. дiти (до 14 рокiв)
пiдлiтки
дорослi 69,0 69,0 8,6 4,3

 

Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встановленим

діагнозом

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з деструкцією
2013 2014 2013 2014 абс.ч. абс.ч. % %
2013 2014 2013 2014
Всього  16 16 2 1 1 4,3
у т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)
діти-пiдлiтки
дорослi 16 16 2 1 4,3
медпрацівники

 

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з бактеріовиділенням
абс.ч. абс.ч. % %
2013 2014 2013 2014
Всього 
у т.ч. дiти (до 14 рокiв)
пiдлiтки
дорослi
медпрацівники Х Х

 

16.2. Позалегеневий та міліарний туберкульоз

Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Всього 
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)
діти-пiдлiтки
дорослi
медпрацівники Х Х Х Х

 

 

16.3. Кількість хворих на активні форми туберкульозу в поєднанні зі СНІДом

 

Найменування нозології Кількість хворих у поєднанні зі СНІДом
Всього у тому числі дітей:
0-14 років 15-17 років включно
Активні форми туберкульозу легенів
Позалегеневий туберкульоз
Міліарний туберкульоз

 

16.4. Чи вивчалася епiдемiологiя по територiї —  ТАК/НІ ?

         якщо ТАК — вкажiть наявнi вогнища туберкульозу: всього —    0   ;
Перелічіть:

та характеристики вогнищ tbc:

Характеристика Кількість Характеристика Кількість
Дiти (від 0 до 14 р. включно) Ізоляцiя з вогнищ дiтей
Проведено БЦЖ Хворих туберкульозом

 

16.5. Смертнiсть вiд туберкульозу:

2014 2013
Померло, всього (абс.ч.)
у т.ч. дітей до 14 років включно
Показник смертності (на 100 тис.нас.)
Померло: до 1-го року з моменту лікування (абс.ч.)
від 1 до 5 років з моменту лікування
після 5 і більше років з моменту лікування

 

16.6. Самооцiнка протитуберкульозної роботи на територiї:  ЗАДОВ./НЕЗАДОВ.

якщо «НЕЗАДОВІЛЬНО» — вписати основнi причини:

 

 1. ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ

17.1. Сифіліс

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Всього  0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. вроджений
дiти (до 14 рокiв)
пiдлiтки
дорослi 0 0 0 0 0 0 0 0

 

17.2. Гонорея:

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Всього  0 0 0 0 0 0 0 0
у т.ч. виявлено при профоглядах 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 1. ВІЛ / СНІД
18.1. ВІЛ-інфікованих, всього 2013 2014
з них: дітей до 14 років
підлітків
дорослих 0 0
Діагноз СНІДу підтверджено

 

18.2. % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД _____100%_____

18.3. Кількість протестованого на ВІЛ/СНІД населення (крім вагітних та донорів) абс.ч._1273_, показник ____5,4 %____ (на 1000 нас.)

18.4. Проведені заходи щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ

 

2013 2014
19.1. Кількість випадків інф.геп., всього 10 9
з них: форма А 4 5
форма В 5 2
форма С 1 2

 

2013 2014
19.2. Кількість випадків інф.геп. серед медичних працівників, всього 0 0
з них: форма А 0 0
форма В 0 0
форма С 0 0

19.3. Зроблено щеплень проти вiрусного гепатиту: всього __________, у т.ч. медичних працiвникiв ______.

 

 

 

 

 

 1. Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі ЛПЗ міста, виявлених під час захисту звітів за попередній звітний рік.
 • базі поліклінічного відділення № 2 (Пасічна, 62) розгорнуто денний стаціонар (наказ по лікарні  110 від 24.09.2014 р.) та створено центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД) «Студентський» на базі Десятої міської лікарні  м. Львові (наказ по установі від 24.11.2014№137.

 

 

 

 

 1. 21. ОЦIНКА РОБОТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА

 2014 р.:    ЗАДОВ. / НЕЗАДОВ.

 

 

 

 

Основні недоліки, проблеми у роботі ЛПЗ міста у 2014 році

та заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2015 році

 

 • Провести ремонт кабінету щеплень поліклінічного відділення № 1;

__________________________________________________________________________

 

 

Головний лікар                                                                                      В.Данчак

 

(м.п.)

«……..» …………………… 20___ р.