ДОВIДКА про роботу Десятої міської лікарні м. Львова за 2017  рік (звітний період)

 

Довідка про роботу  закладів (-у) охорони здоров’я міста є звітним документом, у якому у повній мірі повинні бути відображені результати діяльності медичного закладу за звітний період з аналізом стану справ згідно нижченаведених розділів, вказані причини і наслідки виникнення недоліків, висвітлені основні проблемні питання і можливі шляхи їх вирішення.

Довідка повинна бути завірена підписом головного лікаря і печаткою, з проставленою датою написання, подана на паперовому та електронному носіях, містити графіки, діаграми тощо, супроводжуватися фотографіями, слайдами та іншими наглядними матеріалами.

У таблицях (якщо потрібно) слід порівнювати показники звітного року з попереднім. Усі розділи (за наявності інформації) заповнюються обов’язково.

Регламент для доповіді по довідці – до 20 хвилин.

 

Порядок висвітлення довідки:

 

Наявність Статуту (яким органом влади затверджений, дата),  Положення про ЗОЗ в цілому та їхніх структурних підрозділів – внесені зміни до Статуту Десятої міської лікарні м. Львова від 05.12.2016 р. ; реєстраційний номер справи:1_ 415­­010478­­_13;          

 

Наявність ліцензії на право здійснення медичної практики (% від усіх ЗОЗ, що підлягають ліцензуванню) Ліцензія Серія АЕ № 459536 від 04.06.2014 _____________________________________________________

Перелічити ЛПЗ, які не отримали вищезгаданої ліцензії __________________________________________________________________________________Наявність ліцензії на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів (% від усіх ЗОЗ, що підлягають ліцензуванню)

Перелічити ЗОЗ, які не отримали вищезгаданої ліцензії _______________________________

__________________________________________________________________________________

Акредитаційна категорія —  атестовано клініко —  діагностичну  лабораторію лікарні 

Дата акредитації  — 24.12.2013 року,

 • 10.2017 р. експертами акредитаційної комісії ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію Десятої міської лікарні м.Львова.

  

Дата акредитації __________________________________________________________________

Перелічити заклади, які не пройшли акредитації __________________________________________________________________________________

 

 1. НАСЕЛЕННЯ станом на 01.2018 р. (тис. осіб):

 

Всього діти

0-14 р. включно

діти підл. віку

15-17 р. вкл.

Дорослі Осіб працездатного віку Осіб пенсійного віку
чоловіки жінки 16-59 рр. (ч) 16-54 рр. (ж) > 60 р. (ч) > 55 р.

(ж)

Фактично – 39 708 0 0 19 509 20 199 19 509 20 199    
Приписне — 23158     13770 9388 13770 9388    

 

 

 1. ДЕМОГРАФIЧНI ПОКАЗНИКИ

 

  Абсол. число Показник на 1000 нас.
20 __р. 20 __р. 20 __р. 20 __р.
Народилося        
Померло        
Природній приріст        

 

 

 1. ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

Показник 20__р. 20__р.
1 Загальна смертність (на 1000 нас.)    
2 Малюкова смертність (на 1000 народж. живими)    
3 Неонатальна смертність (у віці 0-27 діб)    
4 Перинатальна смертність (на 1000 нар. жив. і мертв.)    
5 Материнська смертність (на 100 тис. народж.живими)    
6 Смертність населення у працездатному вiцi (всього):    
  жінки (16-54 років)    
чоловіки (16-59 років)    

 

 

 1. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

4.1. Стан будівель:

 

Тип закладу К-ть будівель на балансі ЗОЗ З них: Буду-

ються

У ____ році
в аварійному стані потребують

капітального ремонту

побудо-

вано

рекон-

струйо-

вано

МЛ            
Самост. МП            
Стомат. п-ки            
Інші медзаклади            
Всього            

 

4.2. Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного періоду для покращення стану будівель, їх опалення, водопостачання і т.п.:

п/п

Назва робіт к-сть

(м, кв. м, шт.)

вартість джерело фінансування
         
         
         
         
         
         

4.3. Санітарний транспорт:

 

Тип закладу Всього

в наявності

на 01.01. _ р.

у тому числі: Потреба
експлуа-

тується

підлягає ремонту підлягає списанню
МЛ          
Самост. МП          
Стомат. п-ки          
Інші медзаклади          
Всього          

 

4.4. Придбання впродовж звітного періоду дороговартісного медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки (перелік та вартість кожної одиниці):

п/п

Назва обладнання к-сть вартість джерело фінансування
1. Тонометр Vega  VM -200 механічний

 

12 шт. 4,1 тис. грн Бюджетні кошти
2. Портативний комп’ютер Lenovo 15.6

 

5 шт. 45,0 тис. грн. Бюджетні кошти
3. Мікроскоп Delta Genetic Pro Bino (A)

 

1шт. 10,1 тис. грн. Позабюджетні кошти
4. Біологічний мікроскоп Genetic Pro Trino (A) 1 шт. 16,5 тис. грн. Позабюджетні кошти
5. Ваги лабораторні FEH -600 1 шт. 3,4 тис. грн. Позабюджетні кошти
6. Комп’ютерна техніка (монітор, колонки, системний блок)

 

1 компл. 12.4 тис. грн. Позабюджетні кошти
         
         

 

4.5. Фінансування розвитку матеріально-технічної бази:

 

Тип

установи

Будівництво, капітальний та поточний ремонт будівель, теплотрас і т.п. Придбання медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки
Всьоо освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-

жетні

кошти

Всьоо освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-

жетні

кошти

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

МЛ           91,5 49,1     42,4
Самост. МП                    
Стомат. п-ки                    
Інші медзаклади                    
Всього                    

 

 

 

 1. ВИКОНАННЯ РІЧНОГО БЮДЖЕТУ (у 2017 році)

–    затверджено бюджетом 8194,7  тис.грн., виконано 8194,5 тис.грн., що становить 99,9 % від затвердженого бюджету

 • профінансовано 8494,5 тис.грн., 99,9 % до затвердженого бюджету
 • профінансовано до мінімальної розрахункової потреби ____________ %
 • заборгованiсть по заробiтнiй платi ___________ тис.грн.
 • заборгованість по індексації__________________________тис.грн.
 • отримано позабюджетних коштів 80,4 тис.грн., _3,47 грн. на 1 мешканця
 • середня вартість 1 л/дня по медикаментах__________________________грн.
 • якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти:_____

_________________________________________________________________________________

 

 1. МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Тип закладу Кількість закладів Потужність Реорганізовано

в 200__ р. (+/–)

Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну
2017 2016 2017 2016_
МЛ 1 20 20 557,8 656,6 0 0
Самост. МП              
Стомат. п-ки              
Інші              

 

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах: ____________________________________

Назва підрозділу К-сть ліжок скорочення медперсоналу Отриманий економічний ефект
       
       
       
       
       
       
       

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Отримано економічний ефект при проведенні реструктуризації:_________________________

 

Плани з реструктуризацiї мережi на 20__ р.:

Назва підрозділу Запланована оптимізація Очікуване скорочення медперсоналу Очікуваний економічний ефект
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Очікувані ризики при проведенні реструктуризації: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЗПСМ)

 

7.1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.20 __ року) ________________

з них відкрито впродовж 20__ року ______________________________________________,

у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях _____________________________________________,

7.2. Із загальної кількості закладів ЗПСМ (з рядка 7.1.):

 • поліклінік з дільницями ЗПСМ _____________
 • поліклінік з відділеннями ЗПСМ ____________
 • амбулаторій ЗПСМ на території обслуговування поліклініки _______________
 • відокремлених амбулаторій ЗПСМ _____________________

7.3. Кількість дільниць ЗПСМ ____________________________________________________

7.4. Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ:

Всього ____________________тис. осіб, % до всього населення міста ____________,

у т.ч.: дорослі ____________________________________ тис. осіб,

діти до 17 років включно ___________________________ тис. осіб.

Середнє навантаження на 1 лікаря ЗПСМ:____________________________________________

7.5. Кількість штатних посад: лікарів ЗПСМ _________________________________________,

середнього медичного персоналу ___________________________________________________

К-сть посад лікарів-консультантів: педіатрів______________, терапевтів _________________

7.6. Кількість фізичних осіб: лікарів ЗПСМ ___________________________________________,

середнього медичного персоналу ____________________________________________________

7.7. Кількість лікарів, які закінчили перепідготовку на курсах спеціалізації із ЗПСМ у 20__ році _______________________________________________________________________

7.8. Кількість лікарів, які станом на 31.12.20__ року продовжують проходити курси спеціалізації із ЗПСМ _____________________________________________________________

7.9. Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку із ЗПСМ на 20__ рік ____________

7.10. Кількість закладів ЗПСМ, які заплановано відкрити у 20__ році (вказати які) _____________________________________________________________________________________

Назва закладу ЗПСМ запланованого до відкриття Дата відкриття На базі якого закладу відкривається
       
       
       
       
       
       

 

 

7.11. Основні проблеми розвитку ЗПСМ та Ваші пропозиції щодо шляхів їх вирішення:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. КАДРИ

8.1. Лікарі

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Самост.

МП

Стомат.

п-ки

Інші  
ВСЬОГО посад 34,0 34,0        
Вакант. посад 1 1        
К-сть посад, зайнятих зовн. сумісник. 1,0 1,0        
Укомпл., % 97,1 97,1        
К-сть фіз. осіб 31 31        
з них: пенс.віку 9 9        
лікарів-інтернів        

 

8.2. Лікарі, кваліфікація

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші  
абс.ч. % абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.  
Всього атестовано 26 100 26        
з них

мають:

 

вищу кат. 13 50 13        
I кат. 10 38,5 10        
II кат. 3 11,5 3        
Мають сертифікат 4 12,9 4        
у т.ч. молоді спеціалісти        
 Не підвищували кваліфік.рівня > 5 р. 1 3,2 1        
з них не підвищували

квал.рівень > 6 р.

       

 

8.3. Середнiй медперсонал:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші  
Всього посад 52,0 52,0        
Вакантних посад        
К-сть посад, зайня- тих зовн. сумісник.        
Укомпл., % 100 100        
К-сть фіз.осіб 45,0 45,0        
з них пенс.віку 9 9        

8.4. Середнiй медперсонал, кваліфікація:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші  
абс.ч. % абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.  
Атестовано, всього 37 71,2 37        
 з них

 

вища категор. 26 50,0 26        
I категорія 8 15,4 8        
II категорія 3 5,8 3        
Не атестовано 6 11,5 6        
у т.ч. молоді спеціалісти 2 33,3 2        

 

8.5. Скорочено штатних посад за звітний період:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші  
Лiкарiв            
Середній медперсонал            
Молодший медперсонал            
Інший персонал            
Всього            

 

 1. МЕДИЧНА МЕРЕЖА

9.1. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога:____6,0_ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2017)

__7,1____ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2016)

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші  
Планова потужнiсть в зміну 557,8 557,8        
К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.) 138892 138892        
К-сть відвід. до сер.м/персоналу

(тис.)

10035 10035        

 

9.2. Дiльнична служба:     всього лiкарських дiльниць ___8___,

в т.ч.: терапевтичні _8_____, педіатричні  __________,                     сімейного лікаря____________.

 

9.4. Охорона здоров’я в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ)

 

1) Кількість ОТГ ________

2) Перелік ОТГ (повна назва):

 1. ____________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________
 5. ____________________________________________________________________
 6. ____________________________________________________________________
 7. ____________________________________________________________________
 8. ____________________________________________________________________

3) Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) у складі ОТГ: _________

4) Повна назва ЦПМСД у складі ОТГ:

1.____________________________________________________________________

 1. ____________________________________________________________________

 

5) Мережа закладів, які входять до складу ОТГ

№з/п Повна назва ОТГ К-сть прикрі-плених населе-них пунктів Кількість закладів охорони здоров’я, які входять до складу ОТГ
Всього у тому числі
ЦПМСД РЛ само-стійні МЛА само-стійні СЛА ФАП інші
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
  Всього                

 

6) Структура населення ОТГ

№з/п Повна назва ОТГ Чисельність прикріпленого населення
Всього у тому числі
дорослі діти

0-17

особи працездатного віку
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
  Всього        

 


7) Кадрове забезпечення охорони здоров’я ОТГ

Увесь персонал

з/п

Повна назва ОТГ Всього штатних посад з них: зайнятих посад Всього праців-ників, фіз.осіб
 1        
 2        
3        

 

Лікарі

з/п

Повна назва ОТГ Штат.

посад лікарів, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб лікарів
 1        
 2        
3        

 

Середній медичний персонал (СМП)

з/п

Повна назва ОТГ Штат.

посад СМП, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб СМП
 1        
 2        
3        

 

9.5. Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)

1) Кількість ЦПМСД ____________

2) Кількість ЦПМСД, які заплановано створити у 2017 році _________

3) Повна назва ЦПМСД, які заплановано створити у 2017 році

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

4) Структурні підрозділи ЦПМСД

№з/п Назва ЦПМСД Кількість прикріплених населених пунктів Структурні підрозділи, які входять до складу ЦПМСД
Всього у тому числі
МЛА СЛА ФАП МПТБ інші
1              

 

 
2              

 

 

 

 

5) Структура населення, яке обслуговується ЦПМСД

№з/п Назва ЦПМСД Чисельність прикріпленого населення
Всього у тому числі
дорослі діти

0-17

особи працездатного віку
1          
2          

 

6) Кадрове забезпечення ЦПМСД

Увесь персонал

з/п

Назва ЦПМСД Всього штатних посад з них: зайнятих посад Всього праців-ників, фіз.осіб
 1        
2        

 

Лікарі

з/п

Назва ЦПМСД Штат.

посад лікарів, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб лікарів
 1        
2        

 

Середній медичний персонал (СМП)

з/п

Назва ЦПМСД Штат.

посад СМП, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб СМП
 1        
2        

 


 

 1. ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

10.1. Поширенiсть захворювань

 

  2017 2016
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 19223 830,0 19 766 853,4
з них дiти до 14 р. вкл.        
діти-пiдлiтки        
дорослi 19223 830,0 19 766 853,4

 

 

10.2. Захворюванiсть населення

 

  2017 2016
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 8274 357,2 8259 356,6
з них дiти до 14 р. вкл.        
діти-пiдлiтки        
дорослi 8274 357,2 8259 356,6

 

10.3. Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року:

 

  2017 2016
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 6144 265,3 6185 267,1
з них дiти до 14 р. вкл.        
діти-пiдлiтки        
дорослi 6144 265,3 6185 267,1

 

 

10.4. Флюорографiчне обстеження

  абсолютні дані виконано від

плану (%)

фактично проведено обстежень план на 2016 рік
Всього 12502 12000 104,1
в т.ч. діти-пiдл.      
дорослих 12502 12000 104,1

 

 

  абсол. дані % від к-сті флюор.обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 209 1,7
в т.ч. tbc 2 0,016
онко
інші (вказати):

хронічні бронхіти

бронхіальна астма

гострі бронхіти

пневмонії

 

 

3

2

202

6

 

0,02

0,016

1,6

0,04

10.5. Цитологiчне обстеження:

Охоплено жiнок 3540 (абс.число); _98,3 % від плану; пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 років) 97,2 %;      Неінформативність мазків _0,7_ %

 

Виявлено _350_хворих,  _6,7_% до обстежених, у т.ч. (за нозологіями) дисплазії легкої і середньої ступені  — 10; трихомонади – 1; лейкоцитози- 339.

 

 1. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

11.1. Малюкова смертність (на 1000 народжених живими):

Показники Малюкова

смертність

Неонатальна смертність Постнеонатальна

смертність

% розтинів
20__ р. 20__ р. 0-6 діб 7-27 діб 20_ рік 20_ рік 20_ рік 20_ рік
                 

 

11.2. Питома вага померлих поза стаціонаром (%):

Вікова категорія Померло вдома Померло в інших місцях
20__ рік 20__ рік 20__ рік 20__ рік
Діти до 1 року        
Діти 1-2 роки        
Діти 0-14 років        
Діти 15-17 років        

 

11.3. Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% до кількості новонароджених) __________

11.4. Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%) _______________________________

11.5. Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%)_____________________________

11.6. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року (%)_________________________

11.7. Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали) ________________

11.8. Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%)______________

11.9. Охоплення 2-разовим УЗ-скринінгом вагітних у терміні до 28 тижнів вагітності (%)_________________

11.10. Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими) ______________________________________________

 

 1. ДЕННI СТАЦIОНАРИ, СТАЦIОНАРИ ВДОМА

 

12.1. Деннi стацiонари

 

  МЛ Самост. МП Інші заклади
к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д
Всього 30 1666 5,1            
терапевт. 30 1666 5,1            
педiатр.                  
невролог.                  
гінекологічні                  
iншi (вказати)

_______________

_______________

_______________

 

                 

 

12.2. Cтацiонари вдома

 

  МЛ Самост. МП Інші заклади
пролік хворих сер. л/д пролік хворих сер. л/д пролік хворих сер. л/д
Всього 0 0 0 0 0 0
терапевт.            
педiатр.            
iншi (вказати)

_______________

_______________

 

           

 

 1. МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА на територiї обслуговування

 

13.1. Багатодiтнi сiм’ї: ________ абс.ч., у них дітей _______абс.ч.;

13.2. Неповні сім’ї: ________ абс.ч., у них дітей _______абс.ч.;

13.3. Дiти-сироти: ________ абс.ч.;

13.4. Дiти-iнвалiди: _____ абс. ч.;

13.5. Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.): _______абс.ч., _______(на 10 тис.відп.нас.);

у т.ч. у працездатному віці: ________ абс.ч., _________(на 10 тис.нас.).

13.6. Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.: : ________ абс.ч., ___________________(на 10 тис.відп. нас.)

13.7. На лікування дітей-інвалідів виділено коштів ______________ грн. на 1 дитину-інваліда.

 

 1. СТАЦIОНАРНА ДОПОМОГА

14.1. Лiжкова мережа територiї та її основнi характеристики:

 

Блоки лiжкової мережi

територiї

Кількість ліжок,

всього

Забезпеч. лiжками на 10 тис. нас Рiвень госпiталiзації на 100 мешкан Середня тривалiсть лiкування (днi) Робота лiжка

в роцi

(днi)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Стаціонарні ліжка 20 20 8,6 8,6 4,6 5,8 7,4 7,3 474,6 387,7
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Денні стаціонари

у поліклініці

30 30 12,9 12,9 4,7 7,1 5,7 5,1 210,1 263,2

 

14.2 Показники використання ліжкового фонду

№ п/п

 

Назва профілю ліжок Показники
Сер.число

днів роботи ліжка

Сер.

л/день

перебув.

хворого

Обіг

ліжка

%

виконання

плану л/днів

леталь-

ність, %

 
2017 2016 2017 2016 20__ 20__  
  Терапевтичні 387,7 7,3 7,4   111,7 136,7 0 0  
                     
  Всього: 387,7 7,3 7,4 53,1 111,7 136,7 0 0  

14.3. Виконання плану ліжкоднів __111,7__ %

 

   
 Вписати причини недовиконання плану ліжкоднів (якщо потрібно):___________________
   
   
 

i проведені заходи:

   
   

 

14.4 Летальність

Показник 20__ 20__
Всього померло у стаціонарі, осіб    
Летальність, %    
Питома вага проведених розтинів, %    
Питома вага розходжень заключного клінічного та патологоанатомічного діагнозів, %    
Кількість проведених клініко-патологоанатомічних конференцій    

 

 

14.5. Діяльність хірургічних стаціонарів

Показник 20__ 20__
Хірургічна активність, %    
Післяопераційна летальність, %    
Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, %    
Питома вага хворих, доставлених у стаціонар пізніше 24 год від початку захворювання при гострій хірургічній патології, %    
Частота післяопераційних ускладнень, %    
Середній час перебування хворого на ліжку до операції (ліжко-днів)    
Кількість інтубаційних наркозів    

 

14.6 Діяльність пологових відділень

  20__ 20__
Прийнято пологів    
Пологи нормальні    
Багатоплідні    
Передчасні    
% кесаревих розтинів    
% ліжок спільного перебування матері і дитини у пологовому стаціонарі до усіх пологових ліжок    
Кількість індивідуальних пологових залів    
Кількість партнерських пологів    
Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% до кількості новонароджених)    
Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%)    
Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%)    
Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%)    
Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими)    

 

14.7 Захворювання та ускладнення пологів та післяпологового періоду (на 1000 пологів)

  20__ 20__
Кровотеча у зв’язку з передлежанням плаценти    
Кровотеча, пов’язана з відшаруванням плаценти    
Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади    
Анемія    
Кровотеча в послідовому та післяродовому періоді    
Родовий сепсис    
Утруднені пологи    
Кесарські розтини    

 

14.8 Дані про новонароджених

  20__ 20__
Народилось живими    
з них померло    
у тому числі у віці 0-6 діб    
Народилось мертвими    
з них смерть настала до початку родової діяльності    
Показник перинатальної смертності, ‰    

 

 1. Основні показники лабораторної служби:

 

1) Кількість лабораторій _1_, у т.ч. радіоізотопної діагностики_____, клініко- діагностична_1__, бактеріологічна____, серологічна___, біохімічна___, цитологічна___, імунологічна__1__, генетична____

 

2) Кількість проведених аналізів:

Кількість проведених аналізів, усього у тому числі:
загально-клінічних (без гематологічних) гематологічних цитологічних біохімічних імунологічна
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
8348 80708 46988 46993 34798 34611 0 0 782 844 486 0

 

 1. Основні показники рентгенологічної служби:

1) Кількість рентгено-діагностичних апаратів та устаткування, усього __2__, у т.ч. діючих__2___;

кількість магніторезонансних томографів, усього______, у тому числі діючих______.

2) Рентгенодіагностична робота (уключно з профілактичними оглядами):

  2017 2016
Кількість рентгенологічних досліджень, усього 2544 2544
   у тому числі зроблено:

просвічувань

   
   рентгенограм 2615 2615
   електрорентгенограм    
   діагностичних флюорограм    
   спеціальних досліджень

(методик)

   
       з них комп’ютерних

томографій

   
Крім того, магніторезонансних томографій    

 

 1. Основні показники ультразвукової діагностики:

1) Кількість апаратів УЗД, усього 1_1___, у тому числі діючих 2__1__

2) Ультразвукові дослідження: 1106

  2017 2016
Кількість ультразвукових досліджень, усього 1106 1375
   у тому числі:

органів черевної порожнини

466 253
   жіночих статевих органів 311 402
   з них під час вагітності до 22 тижнів 30 33
   з них виявлено вроджених вад розвитку плода 0 0
   щитоподібної залози 142 303
   дослідження нирок 187 417
 1. ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ

18.1. Поширенiсть __125,2____; захворюванiсть __4,3___ (на 100 тис. нас.) – 2017 р.

Поширенiсть ___151,1__; захворюванiсть ___4,3____ (на 100 тис. нас.) – 2016 р.

 

18.2. Вiкова характеристика поширеності онкологічної патології:

 

  Абс.число %
Всього 29 100,0
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)    
діти-пiдлiтки    
дорослi 29 100,0
працезд.насел.   х

 

18.3. Вперше виявлено онкологічної патології

 

  Абс. число з них виявлено

при проф-

оглядах

із абс.числа:

ІІІ – IV ст.захвор.

абс.ч. % абс.ч. % занедб.
Всього  (усі локалізації) 1 1 100
у т.ч. візуальні форми, всього          
з них: губа          
язик          
порожнина рота          
слинні залози          
мигдалики          
ротоглотка          
пряма кишка          
шкіра 1 1 100    
мол.залоза          
вульва          
піхва          
шийка матки          
стат. член          
яєчко          
око          
щитовидна залоза          

 

18.4. Смертнiсть

  20__ рік 20__ рік
Всього померло осіб, абс.число    
Смертність на 100 тис.нас.    

 

Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1-го року з часу встановлення діагнозу (померли протягом звітного та попереднього року)______осіб, ____ %

 

Вiкова характеристика померлих:

 

Вікова група Всього 0-14 15-17 1859 (ч.) 1854 (ж.) 60 і ст. (ч.) 55 і ст. (ж.)
Померло,

абс. число

             
Пит. вага, %              

 

18.5. Спеціальне лiкування з вперше зареєстрованих хворих отримало __________, _______% від усіх вперше зареєстрованих

 

 1. ТУБЕРКУЛЬОЗ

19.1. Активні форми туберкульозу легенів

 

  Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2017 2016 2017 2016
Всього  43,2 60,5 8,6 8,6
у т.ч. дiти (до 14 рокiв)        
пiдлiтки        
дорослi 43,2 60,5 8,6 8,6

 

  Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з деструкцією
2017 2016 2017 2016 абс.ч. абс.ч. % %
2017 2016 2017 2016
Всього  10 14 2 2 0 0 0 0
у т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)                
діти-пiдлiтки                
дорослi 10 14 2 2 0 0 0 0
медпрацівники                

 

  з вперше зареєстрованих хворих виявлено з бактеріовиділенням
абс.ч. абс.ч. % %
2017 2016 2017 2016
Всього  0 0 0 0
у т.ч. дiти (до 14 рокiв)        
пiдлiтки        
дорослi        
медпрацівники     Х Х

 


19.2. Позалегеневий та міліарний туберкульоз

  Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Всього                 
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)                
діти-пiдлiтки                
дорослi                
медпрацівники         Х Х Х Х

 

19.3. Кількість хворих на активні форми туберкульозу в поєднанні зі СНІДом

Найменування нозології Кількість хворих у поєднанні зі СНІДом
Всього у тому числі дітей:
0-14 років 15-17 років включно
Активні форми туберкульозу легенів      
Позалегеневий туберкульоз      
Міліарний туберкульоз      

 

19.4. Чи вивчалася епiдемiологiя по територiї —  ТАК/НІ ?

         якщо ТАК — вкажiть наявнi вогнища туберкульозу: всього —    ;
  Перелічіть:
   

та характеристики вогнищ tbc:

Характеристика Кількість   Характеристика Кількість
Дiти (від 0 до 14 р. включно)     Ізоляцiя з вогнищ дiтей  
Проведено БЦЖ     Хворих туберкульозом  

 

19.5. Смертнiсть вiд туберкульозу:

  20_ 20_
Померло, всього (абс.ч.)    
у т.ч. дітей до 14 років включно    
Показник смертності (на 100 тис.нас.)    
Померло: до 1-го року з моменту лікування (абс.ч.)    
від 1 до 5 років з моменту лікування    
після 5 і більше років з моменту лікування    

 

19.6. Самооцiнка протитуберкульозної роботи на територiї:  ЗАДОВ./НЕЗАДОВ.

якщо «НЕЗАДОВІЛЬНО» — вписати основнi причини:  
   
   
 

та заходи:

 
 1. ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ

20.1. Сифіліс

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Всього                 
в т.ч. вроджений                
дiти (до 14 рокiв)                
пiдлiтки                
дорослi                

 

20.2. Гонорея:

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Всього                 
у т.ч. виявлено при профоглядах                

 

 1. ВІЛ / СНІД
21.1. ВІЛ-інфікованих, всього 20__ рік 20__ рік
з них: дітей до 14 років    
підлітків    
дорослих    
Діагноз СНІДу підтверджено    

 

21.2. % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД __100%______

21.3. Кількість протестованого на ВІЛ/СНІД населення (крім вагітних та донорів) абс.ч._575___, показник ___24,8 (на 1000 нас.)

21.4. Проведені заходи щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції _проведено тематичних лекційних занять в студентських аудиторіях  — 54.

 

 1. IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ

 

  2017  рік 2016 рік
22.1. Кількість випадків інф.геп., всього 5 9
з них: форма А 1 4
форма В 2 2
форма С 2 3

 

  2017 рік 2016 рік
22.2. Кількість випадків інф.геп. серед медичних працівників, всього 0 0
з них: форма А 0 0
форма В 0 0
форма С 0 0

22.3. Зроблено щеплень проти вiрусного гепатиту: всього __0____, у т.ч. медичних працiвникiв _0___.


 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

23.1 Перелік 5-ти найважливіших заходів, що відбулися у звітному році у сфері охорони здоровя міста:

 1. Десята міська лікарня м. Львова брала участь у всіх Акціях, які були заплановані УОЗ ЛМР.
 2. Проведено медичні ради в установі згідно Плану –графіку.
 3. Постійно оновлюється веб-сайт лікарні, на якому висвітлюється діяльність закладу, розміщується інформація з профілактики та раннього виявлення захворювань. Забезпечено якісне наповнення інформацією сторінки закладу в соціальній мережі «Фейсбук».
 4. Регулярно аналізується робота зі зверненнями громадян, з’ясовуються причини звернень.
 5. Проведено щотижнево семінарські та залікові заняття з лікарями та медичним персоналом установи.
 6. Проводиться щомісячний та щоквартальний моніторинг аналізу статистичних показників діяльності установи з оргвисновками.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

23.2 Підсумки проведення обласних (міських) профілактичних акцій:

Назва акції Всього оглянуто мешканців Діагностовано патологій

(абс.число)

Питома вага виявленої патології до обстежених (%) Взято на облік / проліковано
Дні раннього виявлення глаукоми Обстежено офтальмологом та проведено тонометрій – 238
Дні профілактики і раннього виявлення у населення туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання Обстежено флюорографічно – 1257 осіб; ренгено-графічно –3; проведено спірографію – 7 особам
Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії обстежено 1910 осіб, рацівників установи – 98 осіб. Виявлено  АГ у 105 осіб; з підвищеним АГ – 21. Всі доообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік 21 100 21
Дні раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок Всього обстежено 1093 жінок; з них цитологічно обстежено 582;

63 особи  мають патологію.

Всі скеровані на дообстеження та взяті на «Д» облік

63 100 63
Дні активного виявлення ВІЛ/СНІД

 

Звернулося для ДКТ 57 осіб, з них: жінок- 44; чол. – 13;

ВІЛ-позитивних не виявлено

Дні раннього виявлення онкопатології  сечостатевої сфери у чоловіків Оглянуто 581 осіб, з них –23 УЗД,  2 – онкомаркери, патологій не виявлено

 

23.3 Інформація про територіальні (міські) програми у сфері охорони здоров’я:

Назва програми Основні заходи Обсяг фінансування
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

23.4 Інформація про висвітлення діяльності закладів охорони здоров’я у ЗМІ

Назва ЗМІ Назва інформації Орієнтовна дата
       
  Газета НУ «Львівська політехніка» «Аудиторія» Пізнавальні статті  для студентської молоді щодо  здорового способу життя та профілактики захворювань Щомісячно
       
       
       
       

 

23.5 Інформація про висвітлення діяльності в Інтернет-мережі:

 

Наявність на сайті Департаменту ОЗ: так/ні
–     актуальних реквізитів ЗОЗ на сайті ДепОЗ  
–      інформації про адміністрації ЗОЗ на сайті ДепОЗ  
–      інформації про структурні підрозділи ЗОЗ на сайті ДепОЗ  
–      інформації про основні показники роботи за останні 3 роки так
–     інформації про події і досягнення так
Наявність власного працюючого Інтернет-порталу так

 

23.6 Робота зі зверненнями громадян:

_____проводиться  ________________________________________________________

 

23.7 Інформація про залучення інвестицій, участь у міжнародних проектах і програмах:

Назва проекту/програми Партнер Основні заходи Залучено коштів
         
         

 


23.8   П’ять основних організаційних заходів (проектів), запланованих на наступний рік:

 

 1. Впроваджувати у роботу Десятої міської лікарні м. Львова сучасні медичні технології, ефективні методи діагностики та лікування хвороб.
 2. Продовжити роботу з провадження локальних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України та на їх виконання розробити і затвердити локальні протоколи за профілем діяльності установи.
 3. Підвищити рівень профілактики медичних оглядів, вдосконалювати методику диспансеризації осіб часто – тривалохворіючих шляхом посилення контролю за якістю діагностичного процесу.
 4. Постійно контролювати роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 5. Посилити санітарно  — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 6. Приймати активну участь у проведенні акцій, які плануються УОЗ ЛМР.

 

 1. Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі ЗОЗ міста, виявлених під час захисту звітів за попередній звітний рік

 

Зауважень та недоліків під час захисту звітів за попередній звітний рік не було

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. ОЦIНКА РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ МІСТА: ЗАДОВ. / НЕЗАДОВ.

 

25.1. Основні недоліки, проблеми у роботі ЗОЗ міста у 2016 році

________________________________________________________________________________

___________________ЗАДОВ._____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

25.2. Заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2018 році

 

 

 1. Забезпечення надання медичної допомоги студентському населенню ВНЗів м. Львова з акцентом на профілактиці захворювань, ефективному реагуванні на епідемічні виклики, формуванні здорового способу життя
 2. Постійний аналіз результатів роботи Десятої міської лікарні м. Львова, за результатами аналізу робити висновки та вносити пропозиції.
 3. Здійснювати кроки на шляху стандартизації надання медичної допомоги студентському населенню ВНЗів м. Львова
 4. Впроваджувати в роботу установи реформи в медицині згідно директивних документів МОЗ України та інших нормативно-правових актів, які регламентують роботу медичної галузі охорони здоров’я.

 

 

 

Керівник    ………………………………….        (…………………………………….)

 

(м.п.)

«…..» …………………… 20___ р.