ДОВIДКА про роботу  закладу (-ів) охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Десята міська лікарня м.Львова» за 2019 рік

 

Довідка про роботу закладів охорони здоров’я міста обласного значення – аналітично-статистична інформація, в якій відображаються результати діяльності усіх медичних закладів міста за звітний період з аналізом стану справ, вказуються причини і наслідки виникнення недоліків, висвітлюються основні проблемні питання і можливі шляхи їх вирішення. У таблицях (якщо потрібно) слід вписувати для порівняння у першій графі показники попереднього року, а у другій графі – звітного року. Усі розділи (за наявності інформації) заповнюються обов’язково. ЦПМСД заповнюють усі необхідні таблиці (рядки) загалом по Центру.

 

 1. Кількість закладів охорони здоров’я (ЗОЗ)___1_____, з них: перетворені на комунальні некомерційні підприємства (КНП) ____1___(абс.ч.), у процесі перетворення на КНП ______ (абс.ч.), неперетворені на КНП та не подали заявки на перетворення _______ (абс.ч.)

Причини неперетворення ЗОЗ на КНП _______-____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наявність ліцензії на право здійснення медичної практики (% від усіх ЗОЗ, що підлягають ліцензуванню) __100 %, наявна Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, наказ МОЗ України від 01.11.2018 р.№1995

Перелічити ЗОЗ, які не отримали вищезгаданої ліцензії ______________________________ __________________________________________________________________________________

Наявність ліцензії на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів (% від усіх ЗОЗ, що підлягають ліцензуванню)

Перелічити ЗОЗ, які не отримали вищезгаданої ліцензії_____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Акредитаційна категорія — друга

Дата акредитації : 30.05.2018; наказ ДОЗ ЛОДА №407; серія АА   №000015;

Перелічити заклади, які не пройшли акредитації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Кількість укладених угод з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на медичне обслуговування населення — 1
 2. Кількість укладених декларацій з лікарями ПМСД — 10 543.

 

 1. НАСЕЛЕННЯ станом на 01.01.2020 р. (тис. осіб):

 

Всього діти

0-14 р. включно

діти підл. віку

15-17 р. вкл.

Дорослі Осіб працездатного віку Осіб пенсійного віку
чоловіки жінки 16-59 рр. (ч) 16-54 рр. (ж) > 60 р. (ч) > 55 р.

(ж)

21015 12576 8439 12576 8439

 

 1. ДЕМОГРАФIЧНI ПОКАЗНИКИ

 

  Абсол. число Показник на 1000 нас.
20 __р. 20 __р. 20 __р. 20 __р.
Народилося
Померло
Природній приріст

 

 

 1. ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

Показник 20__р. 20__р.
1 Загальна смертність (на 1000 нас.)
2 Малюкова смертність (на 1000 народж. живими)
3 Неонатальна смертність (у віці 0-27 діб)
4 Перинатальна смертність (на 1000 нар. жив. і мертв.)
5 Материнська смертність (на 100 тис. народж.живими)
6 Смертність населення у працездатному вiцi (всього):
жінки (16-54 років)
чоловіки (16-59 років)

 

 

 1. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

9.1. Стан будівель:

 

Тип закладу К-ть будівель на балансі ЗОЗ З них: Буду-

ються

У ____ році
в аварійному стані потребують

капітального ремонту

побудо-

вано

рекон-

струйо-

вано

МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки
ЦПМСД
Інші медзаклади
Всього

 

9.2. Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного періоду для покращання стану будівель (опалення, водопостачання тощо):

п/п

Назва робіт к-сть

(м, кв. м, шт.)

вартість джерело фінансування

 

 

9.3. Санітарний транспорт:

 

Тип закладу Всього

в наявності

на 31.12. _ р.

у тому числі: Потреба
експлуа-

тується

підлягає ремонту підлягає списанню
МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки
ЦПМСД
Інші медзаклади
Всього

 

9.4. Придбання та отримання впродовж звітного періоду автотранспорту, дороговартісного медичного обладнання, оргтехніки та ін. (перелік та вартість):

п/п

Назва обладання к-сть вартість джерело фінансування
Ноутбуки Lenovo 5 59 599,00 Кошти НСЗУ
Аналізатор напівавтоматичний 1-шт. 1 49 900,00 Кошти НСЗУ
Ноутбуки HPETITbook (3шт.) 3 41 997,00 Кошти НСЗУ
Окуляри для скинінгу раку ротової порожнини «Гаклс» 1 33 100,00 Кошти НСЗУ
Лампа фотополімерна LED D 1 1 850,00 Кошти НСЗУ
Пульсоксиметри СМS50С 3 2 784,00 Кошти НСЗУ
Ноутбуки Lenovo 5 59 599,00 Кошти НСЗУ
Аналізатор напівавтоматичний 1 49 900,00 Кошти НСЗУ
Ноутбуки HPETITbook 3 41 997,00 Кошти НСЗУ
Рефлектор налобний К25, Д 2 11 400,00 Медична субвенція
Лампа вакуумна 6В 2 5 500,00 Медична субвенція

 

9.5. Фінансування розвитку матеріально-технічної бази:

 

Тип

установи

Будівництво, капітальний та поточний ремонт будівель, теплотрас і т.п. Придбання медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки
Всьоо освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-

жетні

кошти

Всьоо освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-

жетні

кошти

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

МЛ 200 000,00 НСЗУ 189 230,00 НСЗУ
16900,00 Медична субвенція
Самост. МП
Стомат. п-ки
ЦПМСД
Інші медзаклади
Всього 200000,00 НСЗУ 206 130,00

 

 

 1. ВИКОНАННЯ РІЧНОГО БЮДЖЕТУ (у 20__ році)

затверджено бюджетом _7783,0_ тис. грн., виконано _7783,0__ тис.грн., що становить 100 % від затвердженого бюджету

 • профінансовано _7783,0 тис.грн., __100_ % до затвердженого бюджету
 • профінансовано до мінімальної розрахункової потреби 100__ %
 • заборгованiсть по заробiтнiй платi ___0___ тис.грн.
 • заборгованість по індексації__0__тис.грн.
 • отримано позабюджетних коштів __67,4_ тис.грн., _3,37_грн. на 1 мешканця
 • середня вартість 1 л/дня по медикаментах___11,63_грн.
 • якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти:_____

_________________________________________________________________________________

 

 1. МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Тип закладу Кількість закладів Потужність Реорганізовано

в 200__ р. (+/–)

Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну
20_ 20_ 20_ 20__
МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки
ЦПМСД
Інші

 

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах: ____________________________________

Назва підрозділу К-сть ліжок скорочення медперсоналу Отриманий економічний ефект

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Отримано економічний ефект при проведенні реструктуризації:_________________________

 

Плани з реструктуризацiї мережi на 20__ р.:

Назва підрозділу Запланована оптимізація Очікуване скорочення медперсоналу Очікуваний економічний ефект

 

Очікувані ризики при проведенні реструктуризації: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЗПСМ)

 

12.1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.20 __ року) ________________

з них відкрито впродовж 20__ року ______________________________________________,

у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях _____________________________________________,

12.2. Із загальної кількості закладів ЗПСМ (з рядка 7.1.):

 • поліклінік з дільницями ЗПСМ _____________
 • поліклінік з відділеннями ЗПСМ ____________
 • амбулаторій ЗПСМ на території обслуговування поліклініки _______________
 • відокремлених амбулаторій ЗПСМ _____________________

12.3. Кількість дільниць ЗПСМ ____________________________________________________

12.4. Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ:

Всього ____________________тис. осіб, % до всього населення міста ____________,

у т.ч.: дорослі ____________________________________ тис. осіб,

діти до 17 років включно ___________________________ тис. осіб.

Середнє навантаження на 1 лікаря ЗПСМ:____________________________________________

12.5. Кількість штатних посад: лікарів ЗПСМ _________________________________________,

середнього медичного персоналу ___________________________________________________

К-сть посад лікарів-консультантів: педіатрів______________, терапевтів _________________

12.6. Кількість фізичних осіб: лікарів ЗПСМ ___________________________________________,

середнього медичного персоналу ____________________________________________________

12.7. Кількість лікарів, які закінчили перепідготовку на курсах спеціалізації із ЗПСМ у 20__ році _______________________________________________________________________

12.8. Кількість лікарів, які станом на 31.12.20__ року продовжують проходити курси спеціалізації із ЗПСМ _____________________________________________________________

12.9. Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку із ЗПСМ на 20__ рік ____________

12.10. Кількість закладів ЗПСМ, які заплановано відкрити у 20__ році (вказати які) _____________________________________________________________________________________

Назва закладу ЗПСМ запланованого до відкриття Дата відкриття На базі якого закладу відкривається

 

12.11. Основні проблеми розвитку ЗПСМ та Ваші пропозиції щодо шляхів їх вирішення:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. КАДРИ

13.1. Забезпеченість населення (на 10 тис. нас.)

20 18 20_19__
Лікарями (фіз. ос.) 30 29
Лікарями (шт. пос.) 34,0 34,0
Сер. медперсонал (фіз. ос.) 41 34
Сер. медперсонал (шт. пос.) 51,0 51,0

 

13.2. Лікарі

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Самост.

МП

Стомат.

п-ки

ЦПМСД Інші
ВСЬОГО посад 34,0 34,0
Вакант. посад 2,5 2,5
К-сть посад, зайнятих зовн. сумісник. 1,0 1,0
Укомпл., % 92,1 92,1
К-сть фіз. осіб 29 29
з них: пенс.віку 7 7
лікарів-інтернів 1 1

 

13.3. Лікарі, кваліфікація

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

ЦПМСД Інші
абс.ч. % абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.  
Всього атестовано 25 100 25
з них

мають:

 

вищу кат. 14 56 14
I кат. 8 32 8
II кат. 3 12 3
Мають сертифікат 3 12 3
у т.ч. молоді спеціалісти
 Не підвищували кваліфік.рівня > 5 р.
з них не підвищували

квал.рівень > 6 р.

 

13.4. Середнiй медперсонал:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

ЦПМСД Інші
Всього посад 51,0 51,0
Вакантних посад 4,0 4,0
К-сть посад, зайня- тих зовн. сумісник.
Укомпл., % 72,3 72,3
К-сть фіз.осіб 34 34
з них пенс.віку 7 7

 

13.5. Середнiй медперсонал, кваліфікація:

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

ЦПМСД Інші
абс.ч. % абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.  
Атестовано, всього 29 85,3 29
 з них

 

вища категор. 25 73,5 25
I категорія 2 5,9 2
II категорія 2 5,9 2
Не атестовано 5 14,7 5
у т.ч. молоді спеціалісти

 

13.6. Скорочено штатних посад за звітний період:

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

ЦПМСД Інші
Лiкарiв
Середній медперсонал
Молодший медперсонал
Інший персонал
Всього

 

 1. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога

 

________ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (20__)

________ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (20__)

 

  Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Сам.

МП

Стом.

п-ки

ЦПМСД Інші
Планова потужнiсть в зміну 338,0 338,0
К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.) 85182 85182
К-сть відвід. до сер.м/персоналу

(тис.)

1357 1357

 

 1. 15. Охорона здоров’я в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ)

 

1) Кількість ОТГ ________

2) Перелік ОТГ (повна назва):

 1. ____________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________
 5. ____________________________________________________________________
 6. ____________________________________________________________________
 7. ____________________________________________________________________
 8. ____________________________________________________________________

3) Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) у складі ОТГ: _________

4) Повна назва ЦПМСД у складі ОТГ:

1.____________________________________________________________________

 1. ____________________________________________________________________

 

5) Мережа закладів, які входять до складу ОТГ

№з/п Повна назва ОТГ К-сть прикрі-плених населе-них пунктів Кількість закладів охорони здоров’я, які входять до складу ОТГ
Всього у тому числі
ЦПМСД РЛ само-стійні МЛА само-стійні СЛА ФАП інші
1
2
3
4
5
6
7
8
Всього

 

6) Структура населення ОТГ

№з/п Повна назва ОТГ Чисельність прикріпленого населення
Всього у тому числі
дорослі діти

0-17

особи працездатного віку
1
2
3
4
5
6
7
8
Всього

 

7) Кадрове забезпечення охорони здоров’я ОТГ

Увесь персонал

з/п

Повна назва ОТГ Всього штатних посад з них: зайнятих посад Всього праців-ників, фіз.осіб
 1        
 2        
3

 

Лікарі

з/п

Повна назва ОТГ Штат.

посад лікарів, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб лікарів
 1        
 2        
3

 

Середній медичний персонал (СМП)

з/п

Повна назва ОТГ Штат.

посад СМП, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб СМП
 1        
 2        
3


 1. Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)

1) Кількість ЦПМСД ____________

2) Кількість ЦПМСД, які заплановано створити у 20___ році _________

3) Повна назва ЦПМСД, які заплановано створити у 20__ році

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

4) Структурні підрозділи ЦПМСД

№з/п Назва ЦПМСД Кількість прикріплених населених пунктів Структурні підрозділи, які входять до складу ЦПМСД
Всього у тому числі
МЛА СЛА ФАП МПТБ інші
1  

 

2  

 

 

5) Структура населення, яке обслуговується ЦПМСД

№з/п Назва ЦПМСД Чисельність прикріпленого населення
Всього у тому числі
дорослі діти

0-17

особи працездатного віку
1
2

 

6) Кадрове забезпечення ЦПМСД

Увесь персонал

з/п

Назва ЦПМСД Всього штатних посад з них: зайнятих посад Всього праців-ників, фіз.осіб
 1        
2        

 

Лікарі

з/п

Назва ЦПМСД Штат.

посад лікарів, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб лікарів
 1        
2        

 

Середній медичний персонал (СМП)

з/п

Назва ЦПМСД Штат.

посад СМП, всього

з них: зайнятих посад Фіз. осіб СМП
 1        
2        

 


 1. ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

17.1. Поширенiсть захворювань

 

2018 2019
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 16  282 774,7 13227 629,4
з них дiти до 14 р. вкл.
діти-пiдлiтки
дорослi 16  282 774,7 13227 629,4

 

 

17.2. Захворюванiсть населення

 

2018 2019
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 7 752 368,8 6 751 321,2
з них дiти до 14 р. вкл.
діти-пiдлiтки
дорослi 7 752 368,8 6 751 321,2

 

17.3. Флюорографiчне обстеження

абсолютні дані виконано від

плану (%)

фактично проведено обстежень план на 2019 рік
Всього 8124 12 000 67,7
в т.ч. діти-пiдл.
дорослих 8124 12 000 67,7

 

 

абсол. дані % від к-сті флюор.обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 140 2,2
в т.ч. tbc 2 0,025
онко 1 0,015
інші (вказати):

______________________

______________________

______________________

 

17.4. Цитологiчне обстеження:

Охоплено жiнок _1759_(абс.число); __97,7 % від плану; пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 років) __100___%;      Неінформативність мазків __2 %

 

Виявлено __37_хворих,  ____2,1__% до обстежених, у т.ч. (за нозологіями) :

Дисплазія шийки матки легкого  та середнього ступеня.

 

 1. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

18.1. Малюкова смертність (на 1000 народжених живими):

Показники Малюкова

смертність

Неонатальна смертність Постнеонатальна

смертність

% розтинів
20__ р. 20__ р. 0-6 діб 7-27 діб 20_ рік 20_ рік 20_ рік 20_ рік

 

18.2. Питома вага померлих поза стаціонаром (%):

Вікова категорія Померло вдома Померло в інших місцях
20__ рік 20__ рік 20__ рік 20__ рік
Діти до 1 року        
Діти 1-2 роки        
Діти 0-14 років        
Діти 15-17 років        

 

18.3. Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% до кількості новонароджених) __________

18.4. Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%) _______________________________

18.5. Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%)_____________________________

18.6. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року (%)_________________________

18.7. Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали) ________________

18.8. Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%)______________

18.9. Охоплення 2-разовим УЗ-скринінгом вагітних у терміні до 28 тижнів вагітності (%)_________________

18.10. Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими) ______________________________________________

 

 1. ДЕННI СТАЦIОНАРИ, СТАЦIОНАРИ ВДОМА

 

19.1. Деннi стацiонари

 

МЛ Самост. МП ЦПМСД
к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д к-ть ліжок пролік хворих сер. л/д
Всього 30 456 5,0
терапевт. 30 456 5,0
педiатр.
невролог.
гінекологічні
iншi (вказати)

_______________

_______________

_______________

 

 

19.2. Cтацiонари вдома

 

МЛ Самост. МП ЦПМСД
пролік хворих сер. л/д пролік хворих сер. л/д пролік хворих сер. л/д
Всього
терапевт.
педiатр.
iншi (вказати)

_______________

_______________

 

 

 1. МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА на територiї обслуговування

 

20.1. Багатодiтнi сiм’ї: ________ абс.ч., у них дітей _______абс.ч.;

20.2. Неповні сім’ї: ________ абс.ч., у них дітей _______абс.ч.;

20.3. Дiти-сироти: ________ абс.ч.;

20.4. Дiти-iнвалiди: _____ абс. ч.;

20.5. Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.): _______абс.ч., _______(на 10 тис.відп.нас.);

у т.ч. у працездатному віці: ________ абс.ч., _________(на 10 тис.нас.).

20.6. Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.: : ________ абс.ч., ___________________(на 10 тис.відп. нас.)

20.7. На лікування дітей-інвалідів виділено коштів ______________ грн. на 1 дитину-інваліда.

 

 1. СТАЦIОНАРНА ДОПОМОГА

 

21.1. Лiжкова мережа територiї та її основнi характеристики

 

  Кількість ліжок,

всього

Забезпеч. лiжками на 10 тис. нас Рiвень госпiталiзації на 100 мешканців
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Стаціонарні ліжка 20 20 9,5 9,5 3,8 3,8

 

Профіль ліжок Сер. кількість ліжок Робота ліжка Обіг ліжка Сер. термін лікування Леталь-ність % вико-нання л/днів
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
КНП «10МЛ» 20 20 354,1 356,5 48,8 48,8 7,2 7,3 0 0 102,0 102,7
Всього 20 20 354,1 356,5 48,8 48,8 7,2 7,3 0 0 102,0 102,7

 

21.2. Вписати причини недовиконання плану ліжкоднів, у тому числі за окремими профілями та проведені заходи щодо виправлення ситуації: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Всього:

 

21.3. Летальність

Показник 20__ 20__
Всього померло у стаціонарі, осіб
Летальність, %
Питома вага проведених розтинів, %
Питома вага розходжень заключного клінічного та патологоанатомічного діагнозів, %
Кількість проведених клініко-патологоанатомічних конференцій

 

 

21.4. Діяльність хірургічних стаціонарів

Показник 20__ 20__
Хірургічна активність, %
Післяопераційна летальність, %
Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, %
Питома вага хворих, доставлених у стаціонар пізніше 24 год від початку захворювання при гострій хірургічній патології, %
Частота післяопераційних ускладнень, %
Середній час перебування хворого на ліжку до операції (ліжко-днів)
Кількість інтубаційних наркозів

 

21.5. Діяльність пологових відділень

  20__ 20__
Прийнято пологів
Пологи нормальні
Багатоплідні
Передчасні
% кесаревих розтинів
% ліжок спільного перебування матері і дитини у пологовому стаціонарі до усіх пологових ліжок
Кількість індивідуальних пологових залів
Кількість партнерських пологів
Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% до кількості новонароджених)
Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%)
Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%)
Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%)
Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими)

21.6. Захворювання та ускладнення пологів та післяпологового періоду (на 1000 пологів)

20__ 20__
Кровотеча у зв’язку з передлежанням плаценти
Кровотеча, пов’язана з відшаруванням плаценти
Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади
Анемія
Кровотеча в послідовому та післяродовому періоді
Родовий сепсис
Утруднені пологи
Кесарські розтини

21.7. Дані про новонароджених

20__ 20__
Народилось живими
з них померло
у тому числі у віці 0-6 діб
Народилось мертвими
з них смерть настала до початку родової діяльності
Показник перинатальної смертності, ‰
 1. Основні показники лабораторної служби:

 

1) Кількість лабораторій __1_, у т.ч. радіоізотопної діагностики_____, клініко-діагностична_1, бактеріологічна____, серологічна___, біохімічна___, цитологічна___, імунологічна____, генетична____

 

2) Кількість проведених аналізів:

Кількість проведених аналізів, усього у тому числі:
загально-клінічних (без гематологічних) гематологічних цитологічних біохімічних
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
66 665 87 487 33 494 41 468 32 100 44 750

 

 1. Основні показники рентгенологічної служби:

1) Кількість рентгено-діагностичних апаратів та устаткування, усього ___1__, у т.ч. діючих___1___;

кількість магніторезонансних томографів, усього___-__, у тому числі діючих_-___.

кількість ангіографів _-_____, у т.ч. діючих_____-____

кількість КТ ___-_________, у т.ч. діючих_______-_____

 

2) Рентгенодіагностична робота (уключно з профілактичними оглядами):

2018 2019
Кількість рентгенологічних досліджень, усього 2537 2126
   у тому числі зроблено:

просвічувань

   рентгенограм 2566 2144
   електрорентгенограм
   діагностичних флюорограм
   спеціальних досліджень

(методик)

       з них комп’ютерних

томографій

Крім того, магніторезонансних томографій

 

 1. Основні показники ультразвукової діагностики:

1) Кількість апаратів УЗД, усього 1___1__, у тому числі діючих 2__1_

2) Ультразвукові дослідження:

2018 2019
Кількість ультразвукових досліджень, усього 1290 1230
   у тому числі:

органів черевної порожнини

201 250
   жіночих статевих органів
   з них під час вагітності до 22 тижнів
   з них виявлено вроджених вад розвитку плода
   щитоподібної залози 148 356
   дослідження нирок 208 306
 1. ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ

25.1. Поширенiсть _57,1___; захворюванiсть  14,2 (на 100 тис. нас.) – 2019 р.

Поширенiсть ___123,7; захворюванiсть ___9,5___ (на 100 тис. нас.) – 2018 р.

 

25.2. Вiкова характеристика поширеності онкологічної патології:

 

Абс.число %
Всього 12 100,0
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)
діти-пiдлiтки
дорослi 12 100
працезд.насел. 12 х

 

25.3. Вперше виявлено онкологічної патології

 

Абс. число з них виявлено

при проф-

оглядах

із абс.числа:

ІІІ – IV ст.захвор.

абс.ч. % абс.ч. % занедб.
Всього  (усі локалізації) 3 1 33,3
у т.ч. візуальні форми, всього
з них: губа
язик
порожнина рота
слинні залози
мигдалики
ротоглотка
пряма кишка
шкіра
мол.залоза
вульва
піхва
шийка матки
стат. член
яєчко
око
щитовидна залоза

 

25.4. Смертнiсть

20__ рік 20__ рік
Всього померло осіб, абс.число
Смертність на 100 тис.нас.

 

Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1-го року з часу встановлення діагнозу (померли протягом звітного та попереднього року)______осіб, ____ %

 

Вiкова характеристика померлих:

 

Вікова група Всього 0-14 15-17 1859 (ч.) 1854 (ж.) 60 і ст. (ч.) 55 і ст. (ж.)
Померло,

абс. число

Пит. вага, %

 

25.5. Спеціальне лiкування з вперше зареєстрованих хворих отримало __________, _______% від усіх вперше зареєстрованих

 

 1. ТУБЕРКУЛЬОЗ

26.1. Активні форми туберкульозу легенів

 

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2019 2018 2019 2018
Всього  8 8 39,9 39,9
у т.ч. дiти (до 14 рокiв)
пiдлiтки
дорослi 8 8 39,9 39,9

 

Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з деструкцією
219 2018 2019 2018 абс.ч. абс.ч. % %
2019_ 2018 20_ 20_
Всього  8 8 2 2 0 0
у т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)
діти-пiдлiтки
дорослi 8 8 2 2 0 0
медпрацівники

 

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з бактеріовиділенням
абс.ч. абс.ч. % %
20_ 20_ 20_ 20_
Всього 
у т.ч. дiти (до 14 рокiв)
пiдлiтки
дорослi
медпрацівники Х Х

 


26.2. Позалегеневий та міліарний туберкульоз

Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Всього 
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.)
діти-пiдлiтки
дорослi
медпрацівники Х Х Х Х

 

26.3. Кількість хворих на активні форми туберкульозу в поєднанні зі СНІДом

Найменування нозології Кількість хворих у поєднанні зі СНІДом
Всього у тому числі дітей:
0-14 років 15-17 років включно
Активні форми туберкульозу легенів
Позалегеневий туберкульоз
Міліарний туберкульоз

 

26.4. Чи вивчалася епiдемiологiя по територiї —  ТАК/НІ ?

         якщо ТАК — вкажiть наявнi вогнища туберкульозу: всього —       ;
Перелічіть:

та характеристики вогнищ tbc:

Характеристика Кількість Характеристика Кількість
Дiти (від 0 до 14 р. включно) Ізоляцiя з вогнищ дiтей
Проведено БЦЖ Хворих туберкульозом

 

26.5. Смертнiсть вiд туберкульозу:

20_ 20_
Померло, всього (абс.ч.)
у т.ч. дітей до 14 років включно
Показник смертності (на 100 тис.нас.)
Померло: до 1-го року з моменту лікування (абс.ч.)
від 1 до 5 років з моменту лікування
після 5 і більше років з моменту лікування

 

26.6. Самооцiнка протитуберкульозної роботи на територiї:  ЗАДОВ./НЕЗАДОВ.,

якщо «НЕЗАДОВІЛЬНО» — вписати основнi причини та проведені заходи: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ

27.1. Сифіліс

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Всього 
в т.ч. вроджений
дiти (до 14 рокiв)
пiдлiтки
дорослi

 

27.2. Гонорея:

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Всього 
у т.ч. виявлено при профоглядах

 

 1. ВІЛ / СНІД
28.1. ВІЛ-інфікованих, всього 2018 рік 20_19_ рік
з них: дітей до 14 років
підлітків
дорослих
Діагноз СНІДу підтверджено

 

28.2. % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД _100%________________

28.3. Кількість протестованого на ВІЛ/СНІД населення (крім вагітних та донорів) абс.ч._92_, показник ____4,3____ (на 1000 нас.)

28.4. Проведені заходи щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ

 

2018 рік 2019 рік
29.1. Кількість випадків інф.геп., всього 3 3
з них: форма А 1
форма В 2 1
форма С 1 1

 

2018 рік 2019 рік
29.2. Кількість випадків інф.геп. серед медичних працівників, всього
з них: форма А
форма В
форма С

 

29.3. Зроблено щеплень проти вiрусного гепатиту: всього __________, у т.ч. медичних працiвникiв ______.


 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

30.1 Перелік 5-ти найважливіших заходів, що відбулися у звітному році у сфері охорони здоровя міста:

 1. Укладено Договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій
 2. КНП «Десята міська лікарня м. Львова» брала участь у всіх Акціях, які були заплановані УОЗ ЛМР.
 3. Постійно оновлюється веб-сайт лікарні, на якому висвітлюється діяльність закладу, розміщується інформація з профілактики та раннього виявлення захворювань. Забезпечено якісне наповнення інформацією сторінки закладу в соціальній мережі «Фейсбук».
 4. Регулярно аналізується робота зі зверненнями громадян, з’ясовуються причини звернень.
 5. Проведено щотижнево семінарські та залікові заняття з лікарями та медичним персоналом установи.
 6. Проводиться щомісячний та щоквартальний моніторинг аналізу статистичних показників діяльності установи з оргвисновками.

_______________________________________________________________________

 

30.2. Підсумки проведення обласних (міських) профілактичних акцій:

Назва акції Всього оглянуто мешканців Діагностовано патологій

(абс.число)

Питома вага виявленої патології до обстежених (%) Взято на облік / проліковано
Дні раннього виявлення глаукоми Обстежено офтальмологом та проведено тонометрій – 103
Дні профілактики і раннього виявлення у населення туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання Обстежено флюорографічно –719 осіб; ренгено-графічно –75; проведено спірографію – 4 особам
Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії Обстежено 1816 осіб, працівників установи – 67 осіб. Підвищений АТ виявлено у 9 осіб, з них вперше – 5.

Всі доообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік

5 100 5
Дні раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок Всього обстежено 132 5-осіб.

Всі скеровані на дообстеження та взяті на «Д» облік

34 100 34
Дні активного виявлення ВІЛ/СНІД

 

Звернулося для ДКТ 13 осіб,

ВІЛ-позитивних не виявлено

Дні раннього виявлення онкопатології  сечостатевої сфери у чоловіків Оглянуто 748 осіб, патологій не виявлено
Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету» Оглянуто – 74 особи

 

30.3 Інформація про територіальні (міські) програми у сфері охорони здоров’я:

Назва програми Основні заходи Обсяг фінансування
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

30.4. Робота зі зверненнями громадян:

 Регулярно аналізується робота зі зверненнями громадян, з’ясовуються причини звернень ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

30.5. Інформація про залучення інвестицій, участь у міжнародних проектах і програмах:

Назва проекту/програми Партнер Основні заходи Залучено коштів

 

30.6. П’ять основних організаційних заходів (проектів), запланованих на наступний рік:

 1. Продовжувати впровадження в роботу первинної ланки КНП «Десята міська лікарня м. Львова» використання міжнародної класифікації ІСРС-2.
 2. Згідно вказівок НСЗУ розпочати реформу у сфері надання вторинної медичної допомоги.
 3. Впроваджувати у роботу КНП «Десята міська лікарня м. Львова» сучасні медичні технології, ефективні методи діагностики та лікування хвороб.
 4. Продовжити роботу з провадження нових клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України.
 5. Підвищити рівень профілактики медичних оглядів, вдосконалювати методику диспансеризації осіб часто – тривалохворіючих шляхом посилення контролю за якістю діагностичного процесу.
 6. Постійно контролювати роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 7. Посилити санітарно  — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 8. Приймати активну участь у проведенні акцій, які плануються УОЗ ЛМР.

 

 

 1. Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі ЗОЗ міста, виявлених під час захисту звітів за попередній звітний рік

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 1. ОЦIНКА РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ МІСТА: ЗАДОВ. / НЕЗАДОВ.

 

32.1. Основні недоліки, проблеми у роботі ЗОЗ міста у 20__ році

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

32.2. Заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2020_ році

 1. Забезпечення надання медичної допомоги студентському населенню ВУЗів м. Львова та населенню, яке задекларовано в КНП «10 МЛ» з акцентом на профілактиці захворювань, ефективному реагуванні на епідемічні виклики, формуванні здорового способу життя
 2. Постійний аналіз результатів роботи комунального некомерційного підприємства «Десята міська лікарня  м. Львова», за результатами аналізу робити висновки та вносити пропозиції.
 3. Здійснювати кроки на шляху стандартизації надання медичної допомоги студентському населенню ВНЗів м. Львова
 4. Впроваджувати в роботу установи реформи в медицині згідно директивних документів МОЗ України та інших нормативно-правових актів, які регламентують роботу медичної галузі охорони здоров’я.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник    ………………………………….        (…………………………………….)

(м.п.)

«……..» …………………… 20___ р.