ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ роботи Десятої міської лікарнім. Львова за 2016 рік

 

  1. КIЛЬКIСТЬ НАСЕЛЕННЯ 2. МЕДИЧНI КАДРИ (станом на 31.12.2016)
Вікові групи Міське Сільське Всього   Категорія Штатних посад Зайнятих посад Фізичних осіб
 1. Всього, у т.ч.: 23158   23158 2015 2016 2015 2016 2015 2016
 1.1.Діти до 14 р. включно      
 1.2. Діти-підлітки (15-17)       1. Всього 34,5 34,5 34,5 34,5 31 31
 1.3. Дорослі 23158   23158 1.1.у т.ч. на госпр. і спецкоштах            
 2. Особи працездатного віку 23158   23158   2. З них: лікарі (всього) 34,5 34,5 34,5 34,5 31 31
у т.ч. інтерни            
 3. Особи пенсійного віку       2.1 у т.ч. на госпр. і спецкоштах            
 4. Діти до 1 року        3.Серед. медичн.

перс. (всього)

52,0 52,0 52,0 52,0 51 46
 5. Жінки фертил. віку 8526   8526   3.1.у т.ч. на госпр. і спецкоштах            

 

 Категорія 2015 2016
1. Лікарями (фізичними особами) 13,4 13,4
2. Лікарями (штатними посад.) 14,8 14,8
3. Середнім медперс. (фіз.особ.) 22 19,7
4. Ліжками 8,6 8,6
Показник абс.ч. % до всіх лікарів
1. Всього з категоріями, у т.ч.: 27 87,1
1.1. з вищою категорією 15 50,5
1.2. з першою категорією 8 22,6
1.3. з другою категорією 4 14,8
2.  Всього із сертифікатами 4 12,9
3. Не підвищ. кваліф. > 5 років 0 0
  1. 3. ЗАБЕЗПЕЧЕНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ (на 10.000 нас.) КВАЛІФІКАЦIЙНИЙ РІВЕНЬ ЛIКАРIВ (станом на 31.12.2016)

 

 

4.1.Пройшли ПАЦ та курси спеціалізації у 2016 році:  лікарі __7__ , 100_ %

до підлягаючих; середні медпрацівники _6__ , 100_ % до підлягаючих.

 

  1. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СЕРЕДНЬОГО МЕДПЕРСОНАЛУ(на 31.12.2016) : всього з категоріями 36 , 78,7 %*, у т.ч. фельдшери __1_ , _100_ %*; акушерки __3_ , 66,6_ %*; медичні сестри _30__, _83,9__ %*. ( * % обчислювати тільки до кожної названої категорії прац.)

 

 

 

6. Показники стану здоров’я населення

Абсолютні дані Відносні показники
2015 2016 2015 2016
1.Демографічні

показники

(на 1000 нас.)

   Народжуваність        
   Смертність        
   Природний приріст        
   Немовляча смертність        
2.Захворюваність

населення

( на 1000 )

   Дорослі 9196 8259 937,1 356,6
   Діти-підлітки        
   Діти до 14 років вкл.        
Всього 9196 8259 937,1 356,6
3.Поширеність

захворювань населення

( на 1000 )

   Дорослі 19938 19766 806,9 853,4
   Діти-підлітки        
   Діти до 14 років вкл.        
Всього 19938 19766 806,9 853,4
4.К-сть хворих під

диспансерним наглядом

( на1000 )

   Дорослі 6295 6185 271,8 267,1
   Діти-підлітки        
   Діти до 14 років вкл.        
Всього 6295 6185 271,8 267,1
5. Первинний вихід на інвалідність

(на 10 тис.відп.нас.)

Всього дор. населення        
Осіб працездатного віку        
Дитячого населення        

 

  1. ТЕРИТОРIАЛЬНI ДIЛЬНИЦI

пп

  Кількість дільниць Кількість дільничних лікарів

(станом на 31.12.2016)

2015 2016 Шт.пос. Зайн.пос. Фіз.ос.
1 ВСЬОГО ДІЛЬНИЦЬ, з них:          
2 Терапевтичних міських          
3 сільських          
4 Педіатричних міських          
5 сільських          
6 Сімейного лікаря міських          
7 сільських          

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛIЖКОВОГО ФОНДУ

п/п

Профіль ліжок Сер. число днів

зайнят.

ліжка

Сер. число днів

перебув.

хворого

на ліжку

Обіг ліжка % виконання

плану

л/днів

Летальність
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Терапевтичні 458,3 474,6 7,8 7,4 59 64 132,1 16,7 0 0
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16 ВСЬОГО 458,3 474,6 7,8 7,4 59 64 132,1 16,7 0 0

(місце  підклеювання продовження — при потребі)

 

  1. ДЕННІ СТАЦІОНАРИ У ПОЛІКЛІНІЦІ ТА СТАЦІОНАРИ ВДОМА
Вид Кількість ліжок Проліковано хворих Середній ліжкодень
2015 2016 2015 2016 2015 2016
ВСЬОГО (денні стаціонари) 30 30 1800 1108 7,6 5,6
       у т.ч. терапевтичні 30 30 1800 1108 7,6 5,6
                сімейного лікаря            
                педіатричні            
ВСЬОГО (стаціонари вдома) Х Х        
       у т.ч. терапевти Х Х        
                сімейні лікарі Х Х        
                педіатри Х Х        

 

  1. МАТЕРIАЛЬНО — ТЕХНIЧНА БАЗА ФЕЛЬДШЕРСЬКО — АКУШЕРСЬКИХ ПУНКТIВ
  Всього ФАПів В присто-сованому

приміщенні

Займають кімнат Оснащення Опалення За  2016 рік
1 2 3  і біль-ше Холоди-льники

(всього)

Фіз.апа-ратів 3 і більше

(всього)

Теле- фон (всього) Газо- ве Інше Побу- дова-но Рекон- струйо- вано Бу-дує- ться
Абсол.число                          
Питома вага 100.0 %                        

 

10.1. Із числа холодильників: працюють ___7_____, не працюють_______________, необхідно придбати _________________

 

10.2. Із числа телефонів: працюють  _____7______, не працюють  ________________

 

10.3. Очолюють ФАП: фельдшер ___ , ___%,  акушерка ____ , ____%,  мед.сестра ___, ___%,  без середнього мед. працівника ____ , ____%

 

10.4. Кількість вакантних посад у ФАПах: завідувачів ________, фельдшерів __________, акушерок _________, медсестер___________

 

  1. Побудовано за 2016 рік: ФАП ____, СЛА ____ , СЛА ЗПСМ, ____, ДЛ ____ , лікув. корпусів ____ на ____ ліжок, поліклінік _____на ______ відвід. в зміну.

 

  1. Перепрофільовано та реконструйовано медичних закладів (вказати які): ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

“____ “  ___________  20___ р.                                                                  Головний лікар   __________________ ( ______________)

( м. п. )