ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ  роботи КНП «Десята міська лікарня міста Львова»   за 2019 рік

 КIЛЬКIСТЬ НАСЕЛЕННЯ 2. МЕДИЧНI КАДРИ (станом на 31.12.2018)

Вікові групи Міське Сільське Всього   Категорія Штатних посад Зайнятих посад Фізичних осіб
 1. Всього, у т.ч.: 21015   21015 2018 2019 2018 2019 2018 2019
 1.1.Діти до 14 р. включно      
 1.2. Діти-підлітки (15-17)       1. Всього 130,0 130,0 123,0 118,0 100 97
 1.3. Дорослі 21015   21015 1.1.у т.ч. на госпр. і спецкоштах            
 2. Особи працездатного віку 21015   21015   2. З них: лікарі (всього) 34,0 34,0 33,0 31,5 30 29
у т.ч. інтерни 1 1 1 1 1 1
 3. Особи пенсійного віку       2.1 у т.ч. на госпр. і спецкоштах            
 4. Діти до 1 року        3.Серед. медичн.

перс. (всього)

51,0 51,0 51,0 46,0 41 34
 5. Жінки фертил. віку 8470   8470   3.1.у т.ч. на госпр. і спецкоштах            

 

 Категорія 2018 2019
1. Лікарями (фізичними особами) 30 29
2. Лікарями (штатними посад.) 34,0 34,0
3. Середнім медперс. (фіз.особ.) 41 34
4. Ліжками    

 

Показник абс.ч. % до всіх лікарів
1. Всього з категоріями, у т.ч.: 25 86,2
1.1. з вищою категорією 14 48,3
1.2. з першою категорією 8 27,6
1.3. з другою категорією 3 10,3
2.  Всього із сертифікатами 3 10,3
3. Не підвищ. кваліф. > 5 років
  1. 3. ЗАБЕЗПЕЧЕНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ (на 10.000 нас.) КВАЛІФІКАЦIЙНИЙ РІВЕНЬ ЛIКАРIВ (станом на 31.12.2018)

 

 

4.1.Пройшли ПАЦ та курси спеціалізації у 2019 році:  лікарі __11___ , __38___ %

до підлягаючих; середні медпрацівники __5__ , __14,7___ % до підлягаючих.

 

  1. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СЕРЕДНЬОГО МЕДПЕРСОНАЛУ(на 31.12.2019) : всього з категоріями _29____ , __85,3___ %*, у т.ч. фельдшери _____ , _____ %*; акушерки __1___ , __50___ %*; медичні сестри __25__, __86,2__ %*. ( * % обчислювати тільки до кожної названої категорії прац.)

 

 

 

6. Показники стану здоров’я населення

Абсолютні дані Відносні показники
2018 2019 2018 2019
1.Демографічні

показники

(на 1000 нас.)

   Народжуваність        
   Смертність        
   Природний приріст        
   Немовляча смертність        
2.Захворюваність

населення

( на 1000 )

   Дорослі 7752 6751 368,8 321,2
   Діти-підлітки        
   Діти до 14 років вкл.        
Всього 7752 6751 368,8 321,2
3.Поширеність

захворювань населення

( на 1000 )

   Дорослі 16285 13227 774,7 629,4
   Діти-підлітки        
   Діти до 14 років вкл.        
Всього 16285 13227 774,7 629,4
4.К-сть хворих під

диспансерним наглядом

( на1000 )

   Дорослі 5774 2076 274,7 98,7
   Діти-підлітки        
   Діти до 14 років вкл.        
Всього 5774 2076 274,7 98,7
5. Первинний вихід на інвалідність

(на 10 тис.відп.нас.)

Всього дор. населення        
Осіб працездатного віку        
Дитячого населення        

 

  1. ТЕРИТОРIАЛЬНI ДIЛЬНИЦI

пп

  Кількість дільниць Кількість дільничних лікарів

(станом на 31.12.2018)

2018 2019 Шт.пос. Зайн.пос. Фіз.ос.
1 ВСЬОГО ДІЛЬНИЦЬ, з них:          
2 Терапевтичних міських          
3 сільських          
4 Педіатричних міських          
5 сільських          
6 Сімейного лікаря міських          
7 сільських          

 

 

 

 

 

 

 

  1. ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛIЖКОВОГО ФОНДУ

п/п

Профіль ліжок Сер. число днів

зайнят.

ліжка

Сер. число днів

перебув.

хворого

на ліжку

Обіг ліжка % виконання

плану

л/днів

Летальність
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 терапевтичні 354,1 356,5 7,2 7,3 48,8 48,8 102,0 102,7 0 0
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16 ВСЬОГО 354,1 356,5 7,2 7,3 48,8 48,8 102,0 102,7 0 0

(місце  підклеювання продовження — при потребі)

 

  1. ДЕННІ СТАЦІОНАРИ У ПОЛІКЛІНІЦІ ТА СТАЦІОНАРИ ВДОМА
Вид Кількість ліжок Проліковано хворих Середній ліжкодень
2018 2019 2018 2019 2018 2019
ВСЬОГО (денні стаціонари) 30 30 795 456 5,6 5,0
       у т.ч. терапевтичні 30 30 795 456 5,6 5,0
                сімейного лікаря            
                педіатричні            
ВСЬОГО (стаціонари вдома) Х Х        
       у т.ч. терапевти Х Х        
                сімейні лікарі Х Х        
                педіатри Х Х        

 

  1. МАТЕРIАЛЬНО — ТЕХНIЧНА БАЗА ФЕЛЬДШЕРСЬКО — АКУШЕРСЬКИХ ПУНКТIВ
  Всього ФАПів В присто-сованому

приміщенні

Займають кімнат Оснащення Опалення За  2018 рік
1 2 3  і біль-ше Холоди-льники

(всього)

Фіз.апа-ратів 3 і більше

(всього)

Теле- фон (всього) Газо- ве Інше Побу- дова-но Рекон- струйо- вано Бу-дує- ться
Абсол.число                          
Питома вага 100.0 %                        

 

10.1. Із числа холодильників: працюють ___________, не працюють_______________, необхідно придбати _________________

 

10.2. Із числа телефонів: працюють  _______________, не працюють  ________________

 

10.3. Очолюють ФАП: фельдшер ___ , ___%,  акушерка ____ , ____%,  мед.сестра ___, ___%,  без середнього мед. працівника ____ , ____%

 

10.4. Кількість вакантних посад у ФАПах: завідувачів ________, фельдшерів __________, акушерок _________, медсестер___________

 

  1. Побудовано за 2018 рік: ФАП ____, СЛА ____ , СЛА ЗПСМ, ____, ДЛ ____ , лікув. корпусів ____ на ____ ліжок, поліклінік _____на ______ відвід. в зміну.

 

  1. Перепрофільовано та реконструйовано медичних закладів (вказати які): ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

08.01.2020 р.                                                                  Головний лікар   __________________ ( Данчак В.О.)

( м. п. )